Suomen Sahayrittäjät 1/2015 - page 11

11
V
altaosa suomalaisista sahu-
reista (kokeneista) on käynyt
jossain vaiheessa teränkun-
nostuskursseilla. Onko oppi
mennyt perille, on aina tapauskohtais-
ta. Pitkälti kurssitus on perustunut niin
kutsutun Kettisen mallin mukaiseen te-
rän jännitykseen.
Erilainen malli
Hans Grönholm on kuitenkin ”terämies”,
joka on kulkenut enemmän omaa polku-
aan teräasioissa. 50-luvulla hän mietti ja
kehitti omaa mallia terän jännitykseen,
kun silloiset terät eivät toimineet sahu-
rin ajatusten mukaan. ”Haasteita oli var-
sinkin jäisen puun aikaan. Varsinkin rah-
tisahauksessa tukit sahataan kevättal-
vella. Muistan sen kerran, kun edes nel-
jän tuuman lautaa ei saatu tasapaksuna.
Terä lähti jännitykseen ja löysyyttä lisät-
tiin pariinkin otteeseen. Ja kun terälle
saatiin vauhtia välityksiä muuttamalla li-
ki 1100 kierrosta, homma alkoi toimia,
laudat ja lankut kelpasivat nyt laadulli-
sesti”, jatkaa Grönholm.
”Tämä kehittämäni terämalli on jänni-
tykseltään huomattavasti löysempi kuin
yleisesti käytössä olevat terät. Kun terää
katsotaan lappeellaan pitkällä viivaimel-
la, se roikkuu keskiön kohdalta 4,5 mm.
Silloin terän pyörintänopeus on 1250–
1280 kierrosta minuutissa. Kun terää
pystyasennossa painaa kantilta toiselle,
se menee reilusti ’kupilleen’. Se siis vaa-
tii enemmän kierroksia sahakoneeseen,
jotta terä toimii kunnolla. Minun näke-
mykseni mukaan teräakselin tulee pyö-
riä vähintään 1300 kierrosta minuutissa.
Näin ollen myös sahausnopeutta ja työn
tehokkuutta saadaan lisää”, kertoo Hans
Grönholm.
Kokemusta
Hans Grönholm teki pitkän yhteistyöru-
peaman Sandvikin terätehtaan kanssa.
Teriä tuli Ruotsin tehtaalta Suomeen ja
hänen käsiensä kautta niitä toimitettiin
asiakkaille. ”Suurin kunnostusurakka oli
se, kun erään suomalaisen sahavalmis-
tajan ulkomaan vientiin piti kerralla jän-
nittää ja harittaa 960 terää. Terät olivat
halkaisijaltaan 110 cm. Ja paksuutta te-
rissä oli 3,6 mm. Meinasi loppupuolella
urakkaa käsistä jo vähän ruuti loppua”,
naurahtaa Grönholm.
Usko Ylönen, Kari Huuskonen ja Hans Grönholmmittaavat löysyyttä.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook