Suomen Sahayrittäjät 1/2015 - page 2

2
PÄÄKIRJOITUS
V
uoden 2014 loppupuoli ja 2015 alkupuoli on ollut
Suomessa vilkasta arvokeskustelun aikaa.
Siihen tietysti vaikuttaa tulossa olevat eduskunta-
vaalit. Arvokeskustelu voidaan nimittää dialogiksi
kun on riittävästi vuorovaikutusta toisten kanssa. Siihen pitää
mielestäni pyrkiä jotta näkökannat saadaan avattua.
Internet ja sosiaalinen media ovat tuoneet mukanaan lupa-
uksen informaation vapaasta liikkuvuudesta, mutta tiedonku-
lun suurin pullonkaula pysyy tuolin ja näyttöpäätteen välissä.
Kun tietoa on tarjolla paljon ja sitä on helppo hakea, keskittyy
suurin osa meistä hakemaan omaa käsitystä tukevaa tietoa.
Tietoyhteiskunnan paradoksi onkin monessa asiassa yhä suu-
rempi nurkkakuntaisuus: mitä enemmän valinnanvaraa yksi-
löllä on tiedon ja ihmiskontaktien suhteen, sen homogeeni-
semmiksi yhteisöt muuttuvat. Internet on todellakin tehnyt
maailmastamme pienemmän – mutta ei tuomalla erilaiset ih-
miset yhteen vaan mahdollistamalla samanmielisten kokoon-
tumiset omiksi yhteisöiksi. Tämä ei tietenkään ole huono asia
kun kysymyksessä on yhdistystoiminta. Meitä yhdistää yhtei-
nen halua viedä asioita eteenpäin ja mitä enemmän meitä
on, sitä suurempi vaikutus meillä on asioihin.
Hallituksen kanssa pohdimme ennen Kajaanin Talvisavujen
lehdistötilaisuutta, mitkä ovat niitä asioita mitä me haluam-
me tuoda esille kerrottavaksi kansanedustajille ja lehdistölle.
Asiat tiivistettiin muutamaan riviin ja tällä kertaa tuloksena
kirjattiin ja esitettiin seuraavat neljä asiaa:
Pikkuteiden kunnon parantaminen on välttämätöntä, et-
tä päästään tekemään työtä kaikkialla Suomessa.
Uusiutuvan energian erityisesti metsähakkeen käytön li-
säämisen edellytykset.
Alv 14 % kotimaisille mekaanisen metsäteollisuuden
puutuotteille, jotka on valmistettu sertifioiduista met-
sästä peräisin olevasta raaka-aineesta.
Energiaverotus: puun jatkojalostuksen osalta pitäisi pien-
yrittäjien saada energiaveronpalautus samoin kuin maa-
taloudessa.
Näistä ja muista meille yhteisistä asioista toivon vilkasta kes-
kustelua, ja otan mielelläni vastaan ehdotuksia jäseniltä asiois-
ta, mitä voin viedä eteenpäin. Työntäytteistä kevättä kaikille.
Terveisin Niina
toiminnanjohtaja
p. 040 821 8238
Olen tavoitettavissa puhelimitse ma ja ti klo 8–16.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...24
Powered by FlippingBook