Suomen Sahayrittäjät 1/2015 - page 3

3
Ilmoitushinnat vuonna 2015
Etukansi: 955 €
2 sivu ja takakansi: 870 €
Tekstissä: 1/1sivu 420 €, 1/2 sivu310 €,
1/4 sivu 235 €, 1/8 sivu 190 €
Jäsenhinta: 1/8 sivu 109 €
Lisävärien käyttö: 84 €/lisäväri
Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Reklamaatiot kahdeksan päivän kuluessa ilmestymisestä.
Päätoimittaja: Niina Numminen
Kannen kuva: Niina Numminen
Painopaikka: SP-Paino Oy, Nurmijärvi
Ulkoasu ja sivuntoteutus: Kaija Laaksonen
Suomen sahayrittäjät ry on piensaha- ja höyläämöteollisuuden
yhteistoiminta- ja etujärjestö. Se on perustettu vuonna 1946
edistämään alan toimintaedellytyksiä, ja sitä työtä yhdistys jat-
kaa edelleenkin. Jäsenilleen Suomen sahayrittäjä ry tarjoaa tie-
toja sahaja höylätavaran sekä raakapuun hinnasta, asiakaskon-
taktipalvelut, koulutus-, neuvonta ja tuotetekniset palvelut, atk-
tukipalveluita, investointi- ja sahauskustannuslaskelmia, koulu-
tusmatkoja ja retkiä, sekä Suomen sahayrittäjät-lehden neljä
kertaa vuodessa, BioEnergia-lehden vuosikerran sekä Puu- ja
Tekniikkalehdet.
Vuosijäsenmaksu vuonna 2014 ja 2015 on 150 €, verovähen-
nyskelpoinen. Kannatusjäsen vuosimaksu on 50 €.
Suonen sahayrittäjät on Suomen sahayrittäjät ry:n julkaise-
ma ammattilehti, jota lukevat jäsenten lisäksi myös muut
alan ammattilaiset ja sidosryhmät. Lehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa. Maksuehdot 14 päivää netto.
Suomen sahayrittäjät ry
PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ
Vielä kerran suuret kiitokset kaikille teille, jotka olitte mukana
Talvisavut-tapahtumassa Kajaanissa. Ja erityisesti Kainuun Te-
rähuollon Jukalle ja Jaanalle, panoksenne tapahtuman onnis-
tumiselle oli enemmän kuin merkittävä.
Tulta päin…
Talouselämän uutiset Suomesta ja maailmalta eivät ole anta-
neet muutoksen merkkejä aikaisempaan verraten. Taantuma
jatkuu ja ihmisiä pelotellaan kaikella ikävällä. Joskus sitä jää
miettimään, onko tuon kaiken uutisoinnin tarkoituskin aiheut-
taa negatiivisia tuntemuksia/seuraamuksia? Voiko yksittäinen
ihminen muuttaa maailmaa ja sen kulkua?
Pystyykö yksilö kamppailemaan yleistä mielipidettä vastaan? It-
se uskon vahvasti siihen, että kyllä pystyy – jos haluaa ja tahtoo.
Sodanjälkeinen jälleenrakentamisen aika oli vahvaa sahayrit-
täjyyden aikaa. Tämä aikakausi, jota nyt elämme, antaa meille
mahdollisuuden toimia uudelleen ”suosta vetäjinä”. Suomen
Sahayrittäjät ry järjestönä ja nimenomaan jäsentensä edunval-
vontajärjestönä tekee kaikkensa, että suomalainen piensaha-
yrittäjyys nousee entistä enemmän esille. Aika ei tarvitse selit-
täjiä eikä valittajia vaan aika tarvitsee tekijöitä.
Uskon vahvasti siihen perisuomalaiseen ajattelumalliin, et-
tä työ tekijäänsä kiittää. Haasteellista ja työlästä se on, mutta
palkitsevaa – ennemmin tai myöhemmin. Meidän jäsenkent-
tämme, suomalaiset sahurit ja höylärit ovat moniosaajia, joi-
den osaamisen tasosta on syytä olla ylpeä. Innovatiivisuutta,
muutokseen kykenevää yrittäjyyttä, luovuutta ja erityisesti ko-
vaa ammattitaitoa löytyy läpi Suomen.
Eduskuntavaalit ovat ovella ja ehdokkaat lupaavat vaalitilaisuu-
dessa olla juuri se oikea ehdokas, jota kannattaa äänestää. Nyt
on kuitenkin hyvä hetki peräänkuuluttaa ehdokkailta heidän
näkemyksiään ja ajatuksiaan piensahateollisuudesta ja sen tu-
levaisuudesta.
Huhtikuussa valittava uusi eduskunta on varmasti haasteellis-
ten tehtävien edessä. Siihen työlistaan, jonka eduskunta saa,
haluamme liittää myös suomalaisen sahayrittäjyyden elinmah-
dollisuuksien kehittämisen.
Parlamentaarinen korjausvelkatyöryhmä on jo esittänyt edus-
kunnalle 200 miljoonan euron tasokorotuksen alemman tie-
verkon ja yksityisteiden kunnossapitoon ja korjauksiin. Tässä
yksi ja erittäin tärkeä painopistealue, joka on elintärkeä myös
Suomen Sahayrittäjille.
Timo Ripatti
Suomen Sahayrittäjät ry:n puheenjohtaja
Suomen sahayriƩäjät ry, KiljavanƟe 6, rak. 6, 05200 RAJAMÄKI – Puh. 040 821 8238, info@sahayriƩajat.fi –
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook