Suomen Sahayrittäjät 1/2015 - page 6

6
Paavo Hacklin perusti sahan vuonna
1970. Tuolloin Suomessa elettiin vah-
vaa uudisrakentamisen aikakautta ja
kaksi vuotta perustamisen jälkeen teh-
tiin höyläinvestointi. Näillä koneilla pys-
tyttiin vastaamaan lähiseudun asukkai-
den rakennustavaratarpeisiin. Sahaami-
sen lisäksi maanviljelys on ollut toinen
elinkeino. Sahaustoiminnan kehitystä
jatkettiin 80-luvulla hankkimalla puuta-
varakuivaamo.
Paavo Hacklin on ollut aikanaan jo Kent-
täsahojenliiton jäsen ja tätä jäsenyyttä
ovat pojat jatkaneet. Suomen Sahayrittä-
jät ry:n jäseninä perhe on ollut yhteensä
45 vuotta.
Leipä on saatu maanviljelyn ja sahauk-
sen yhteistyöllä. Asiakkaat tulevat lähel-
tä. Monet lähitalojen omistajien lapsis-
ta ostavat puutavaran Markku ja Mikko
Hacklinilta, niin kuin heidän isänsä osti-
vat aikanaan Paavolta. Isältä pojille men-
nään, niin sahan vetämisessä kuin saha-
tavaran hankinnassa. Omakotitalojen ra-
kentajat haluavat ostaa läheltä ja vaikka
taloja toimitetaan valmispaketteina, on
aina tarvetta erikoismittaiselle puulle pe-
ruspuutavaran lisäksi.
Saha- ja Höylä Hacklin valmistaa tilauk-
sesta myös autotallimateriaaleja, varas-
toja, listoja ja aitoja. Välitysmyynnistä
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...24
Powered by FlippingBook