Suomen Sahayrittäjät 1/2015 - page 7

7
luovuttiin vuonna 2010. Myös metsän-
omistajien puut hoituvat laudoiksi ja
lankuiksi rahtisahauksena veljesten toi-
mesta. Saha on kiinteä, joten tukit kul-
jetetaan sahan viereen eikä päinvastoin
kuten yleensä rahtisahauksessa. Puu-
lajeista sahataan mäntyä, kuusta, tam-
mea, leppää, haapaa ja pihlajaa.
Markkinointi hoidetaan pääosin verkko-
sivujen välityksellä, ja sähköposti toimii
myyntikanavana. Töitä on riittänyt kesäl-
lä niin, että niitä annetaan muillekin sa-
hureille. Tällä hetkellä toimitaan yhdel-
lä y-tunnuksella, sahauksen ja maanvil-
jelyn osalta.
Tulevaisuus
Tulevaisuus tuntuu paremmalta kuin
viimevuonna. Tarjouspyyntöjä saa las-
kea päivittäin ja puhelin soi paljon viime
vuotta enemmän. Uusi vuosi on aloitet-
tu hyvissä tunnelmissa. Tulevaisuudes-
sa työ tulee olemaan lähes kokonaan ti-
laustyötä.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook