Suomen Sahayrittäjät 1/2015 - page 8

8
Teuvo Leinon henkilökuva
Laimet Oy:ssä
A
jaessani Laimet Oy:n hallien
pihalle jäin ihmettelemään
niiden valtavaa kokoa. Piha-
alue on niin suuri, että kesti
hetken ennen kuin löysin toimistotilat.
Sisään astuessani vastaan tulvahti tuo-
reen kahvin tuoksu, ja Teuvo Leino ot-
ti minut vastaan reippaalla kädenpuris-
tuksella. Jutustelu oli mukavaa käydes-
sämme läpi yrityksen historiaa ja nyky-
päivää. Ihmisenä Teuvo Leino huokuu
niin suurta luotettavuutta, etten yhtään
ihmettele, että hänet tunnetaan pitkän-
linjan sahamyyjänä ja henkilönä, joka on
tukenut ja auttanut yrittäjiä ympäri Suo-
men heidän sahaongelmissaan.
Tällä hetkellä Laitilan Metalli Laine Oy
työllistää 20 henkilöä. Yrityksen pää-
tuotteena ovat Laimet-sahat, ja toisek-
si ovat nousseet hakkurit. Täytyy kiitellä
Jarmo Laineen hyvää ihmistuntemusta,
kun hän on osannut palkata Teuvo Lei-
non kaltaisen myynti-ihmisen. Teuvon
omia sanoja lainaten arvostus on saatu
hyvällä palvelulla. Itse lisäsin tähän vielä
taidon kuunnella ihmistä.
Teuvo Leinon historia Laime
Oy:ssä
Teuvo Leino tuli nuorena insinööri-
nä Laitilan Metalli Ky:n töihin vuonna
1983. Tuolloin yksityisyrittäjänä toimien
hän tarjosi suunnittelupalvelua ja työru-
peama kesti noin vuoden. Muina työn-
antajina Leinolle ovat olleet Salora Oy
ja Elomatic Oy. Laitilan Metallille hänen
vuosittainen työpanoksensa oli noin
puoli vuotta. Vuosikymmenen vaihdut-
tua Jarmo Laine teki jo 24 tunnin työ-
päiviä ja työtaakkaansa helpottaakseen
pyysi Teuvoa kokonaan yrityksen palve-
lukseen. Jarmo sekä Teuvo ovat kumpi-
kin pienviljelijän poikia, joten samanlai-
nen tapa tehdä työtä yhdistää näitä kah-
ta miestä.
Kotimaan myynti ja asiakassuhteet ovat
olleet alusta alkaen Teuvo Leinon pää-
vastuualueet, mutta tilanteen niin vaati-
essa hän osallistuu kaikkiin talon töihin.
Jarmo Laine oli jo aikansa kiertänyt asi-
akkaiden parissa, joten nyt tuntui ole-
van oikea aika siirtää vastuu asiakkaista
Teuvolle. Teuvon vahvuus on tuotteiden
kokonaisvaltainen tekninen asiantunte-
mus. Hän pystyy auttamaan asiakkai-
taan ja löytämään ratkaisut eri ongel-
miin, koskien kokonaisvaltaista sahan-
käyttöä. Teuvo Leinolla on myös kyky
asettua asiakkaan asemaan ja ymmär-
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...24
Powered by FlippingBook