Suomen Sahayrittäjät 1/2015 - page 9

9
tää, etteivät sahojen seisokit voi venyä
kovin pitkiksi. Maakuntien öiset tiet ovat
tulleet hänelle tutuiksi ja moni saha on
saatettu näin aamuksi toimintakuntoon.
80–90-luku oli tuotekehityksen
kulta-aikaa
80- ja 90-luvuilla tehtiin projekteja ja
aikaa käytettiin tuotekehitykseen. Sii-
nä työssä ei laskettu tunteja, vaan toi-
mittiin yrittäjäpohjalta. 90-luvulla Lei-
non perhe kasvoi pojalla ja samalla kas-
voi halu saada varmuutta elämään. Näin
Jarmo Laineen tarjous kokopäiväises-
tä työstä osakeyhtiöksi muutetun Laiti-
lan Metallin palveluksessa osui oikeaan
ajankohtaan. Teuvo Leino ryhtyi aktiivi-
sesti toimeen. Puolivälissä 90-lukua hän
teki kaupat noin 50 sahasta ja huolehti
myös niiden jälkimarkkinoinnista.
Tänään
Leino kantaa edelleen päävastuun saho-
jen myynnistä. Uusina tuotteina valmis-
tettavia hakkureita myy Sakari Kaukkila
ja niiden tuotekehityksestä vastaa Pasi
Laivo.
”Konkreettista tekemistä pitää olla”, sa-
noo Teuvo. ”Rakentamisessa tarvitaan
aina 40 vuoden välein uutta pattinkia”.
Teuvon katsaus tulevaisuuteen
”Sahaus pitää oman paikkansa Suomes-
sa. Jos elintaso laskee, tulee pienten-
sahojen käyttö puutavarantuottajina li-
sääntymään. Lainsäädäntö on tehnyt ja
tekee asiat vaikeammaksi, Eurooppaa ei
voida harmonisoida. CE-merkin kaltaisil-
le asioille riittää päivän luento. Inspecta
Sertifiointi Oy - englantilaisen rahoitus-
yhtiön omistuksessa oleva arviointiyri-
tys, tuo tarkastukset 5-vuoden välein,
mikä on pelkkää rahastusta ja toivotta-
vasti poistuu”, arvioi Teuvo.
Teuvon tuotemerkkinä voidaan pitää
puista salkkua minkä hän on kuulemma
ostanut Ähtäristä 90-luvulla sahayrittä-
jältä, joka valmistaa koivusta muun mu-
assa kaappikelloja. Salkku on sopivan ko-
koinen, ettei tule kannettua mitään yli-
määräistä krääsää.
Olen todella iloinen siitä, että olen saa-
nut tutustua Teuvoon. Hän on sahayrit-
täjien keskuudessa erittäin arvostettu
mies.
Pitkä yhteinen historia yh-
distää Jarmon ja Teuvon ja
kantavana voimana on ollut
samanlainen huumorintaju.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
Powered by FlippingBook